Historie


HISTORIE

1926

Maandag 25 oktober 1926 in “Centraal” aan het Hofplein. Oprichting van de Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging (RPhV), tijdens een eerste oprichtingsvergadering.


De eerste notulen beginnen met: Aanwezig zijn 17 heren, volgens de presentielijst. De vergadering wordt geopend door de heer K.A. Heijmans jr, die ongeveer het volgende zegt: “Het zij mij vergund u allen hartelijk welkom te heten op deze bijeenkomst en u te danken voor uw opkomst, welke op mijn uitnodiging is geschied. Wellicht dat uw opkomst groter was geweest, indien niet juist dezen avond, door een Rotterdamsche philatelist, de heer H van de Loo, een veiling zou worden gehouden. Doch misschien dat het aantal aanwezigen toch voldoende zal blijken te zijn om te komen tot het doel van deze vergadering dat u allen bekend is: Het oprichten eener: “Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging…”


Er wordt voorgesteld een vereeniging op te richten, waarvan iedereen lid kan worden, mits natuurlijk van "goeden naam en onbesproken gedrag".  Ontwerpstatuten komen op tafel gedrukt en wel, waarbij de statuten van de “Postzegelvereeniging Breda” (sinds 1893) als model hebben gediend. De contributie wordt gesteld op fl 3,- per jaar en als officieel orgaan “De Philatelist” te nemen.


Als eerste bestuur treedt op:

K.A. Heijmans, Jr voorzitter

J. Gaanderse, Mzn secretaris

H.K. Kohler penningmeester

H. Zwijnenburg commissaris

A. Schoufour commissaris


1926

Maandag 22 november 1926 zijn de heren weer bijeen, nu in “De Cool” aan de Kruiskade, 13 leden en 11 kandidaat leden, die allen worden aangenomen. Het huishoudelijk reglement wordt aangenomen.


De eerste veiling vindt plaats, welke een batig saldo van 80 cent op heeft geleverd. De veilingmeester De heer H. Zwijnenburg neemt de taak op zich om in het buitenland de nieuwe uitgiften centraal in te kopen. De afdeling aankoop is geboren. (de huidige Nieuwtjesdienst) Maar er gebeurt meer... De heer I. Stolk wordt benoemd tot administrateur van de op te richten afdeling Rondzending.


Deze drie afdelingen (veiling, nieuwtjesdienst en rondzending) die in 2001 hun 75 bestaan zullen vieren! Een aantal leden schenkt zegels voor het falsificaten album en er wordt een begin gemaakt met de bibliotheek.


1928

Zondag 29 januari zijn er reeds 78 leden. Men vergadert nu in “Monpole” op het Middensteiger, de vorige zaal was te klein geworden voor de steeds grotere opkomst.


1930

Men opent de jaarvergadering met meer dan 100 leden.


1929 - 1940

De jaren 1929-1940 worden meestal aangeduid als ‘de crisisjaren’ of als 'de grote depressie': een lange periode van krimp in de economie en van grote werkloosheid. De crisis begon in oktober 1929 in de Verenigde Staten na de ‘Beurskrach’ en kreeg al snel de hele wereld in haar greep.


De crisis trof Rotterdam zwaar. Volkomen afhankelijk van de international conjunctuur was de stad een speelbal van de krachten die ze niet kon beheersen en nauwelijks kon beinvloeden. Tussen januari en december 1931 nam het aantal uitkeringen toe van 538.000 tot 1.268.000. In 1936 stonden 1400 winkels en 400 cafés leeg. Tijdens het dieptepunt van de depressie was bijna de helft van de Rotterdamse bevolking aangewezen op sociale ondersteuning, een aantal waarbij alle vergeleken latere periodes van economische malaise verbleken.


Het dagelijks bestuur krijgt machtiging om behoefte leden de contributie geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden. Ze behouden hun recht op eventuele prijzen van de maandelijkse- en jaarverlotingen. Het is soms ontroerend om te lezen, hoe een werkloos lid, jaargangen van de “Philatelist” inzendt ter veiling om uit de opbrengst de contributie toch te kunnen betalen.


1932

De bekende brief met een getekende postzegel van 20 centimes van Frankrijk verschijnt voor het eerst in een vergadering. Deze brief heeft nog steeds een ereplaats in onze falsificatenverzameling.


1933

De jaarvergadering wordt opgeluisterd door een pianist en sigaren in de pauze


1934

Het jaar wordt geopende met 365 leden, de secretaris krijgt een (gebruikte) schrijfmachine. In dit jaar wordt veel geklaagd dat de kopers uit de rondzend boekjes niet altijd even vlot betaalden. Hierop antwoordde de voorzitter, dat in deze moeilijke tijd overal veel krediet opgenomen wordt, ook door diegenen die het wel kunnen betalen.


1936

Het tienjarig bestaan. Dit werd gevierd met een tentoonstelling van de verzamelingen der leden en een feestavond. De kosten van tentoonstelling en feestavond vielen niet mee, alles bij elkaar fl 1805,- Destijds een flink bedrag!


Hoogtepunt was echter het uitdelen van postzegels aan de Rotterdamse jeugd op Zaterdag 24 oktober 1936, in het vergaderlokaal “Het Gouden Hoofd”. Het was zo druk dat de politiereserve van het bureau Pauwensteeg moest uitrukken om een massale bestorming van het vergaderlokaal door jeugd te voorkomen. In het “Rotterdamsch Nieuwsblad” verscheen zelfs een foto met artikel van deze oproer, waarbij gehelmde agenten de jeugd in bedwang moest houden.


Artikel: “Een der geslaagdste momenten der zaterdagmiddag j.l. in Het Gouden Hoofd geopende Philatelistenweek was de gisteren voor de Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging georganiseerde speciale jeugdmiddag, waarop iedere jeugdige postzegelverzamelaar en verzamelaarster gratis een pakketje postzegels ontving. De foto geeft eenigen indruk van de belangstelling van de zijde der jeugd” (bron: archief Rotterdamsch Nieuwsblad)


1937

Op 4 oktober werd de eerste dame als lid welkom geheten.


1940

Dit jaar begint als ieder ander verenigingsjaar, het aantal leden ligt rond de 400, het gemiddelde vergaderingsbezoek lag op 76 leden.

Op 14 mei 1940 gaat het hart van Rotterdam in vlammen op. Het vergaderingsgebouw met de kostbare bibliotheek gaat geheel verloren. Op 1 juni neemt het bestuur de schade op, deze is aanzienlijk. Drie leden kwamen bij het bombardement tragisch om het leven en verscheidene anderen verloren huis en huisraad. Aan rondzendingen is een bedrag van fl 1650 verloren gegaan.


Op de ledenvergadering van 22 juni 1940 in Becude op de Noordsingel, net buiten het rampgebied, worden de omgekomen leden plechtig herdacht. Er wordt een grootscheepse actie op touw gezet om de getroffen leden bij te staan in hun verlies van huis en huisraad en worden leden geholpen aan een nieuwe verzameling. In de “oorlogsjaren” is hierna feitelijk weinig vermeldenswaardig voorgevallen. De vereniging verhuist herhaaldelijk van vergaderlocatie, het ledenaantal stijgt. Naarmate er minder ontspanningsmogelijkheden waren, werd de philatelie opnieuw ontdekt.

De veilingen brengen fantastisch bedragen op, vooral in de laatste oorlogsjaren. Rondzendingen en veilingen krijgen echter meer omzet, die niet meer op verzamelen is gebaseerd, doch veeleer op een belegging van niet te besteden geld.


1945

De bevrijding stelt de vereniging voor grote problemen. Een ieder die “fout” is geweest wordt onmiddellijk geroyeerd, het zijn er gelukkig niet veel, ongeveer 15 leden. De opbouw is moeilijk, we verhuizen eerst naar de “Blauwe Zaal” van de Beurs, later naar “De Nord” aan de Bergsingel. Toen het ledental per vergadering boven de 100 leden uitkwam, moest we ook dit lokaal weer verlaten op last van de brandweer. Na vele omzwervingen via het Groothandelsgebouw en het Zalencentrum, zijn we uiteindelijk in de Pauluskerk terecht gekomen.


Jubilea na 1945

In 1946 (20 jarig bestaan) houden we een grootse tentoonstelling in het gebouw van de gemeentebibliotheek aan de Botersloot, nachtbewaking wordt waargenomen door bestuur en leden.


In 1951 wordt het 25 jarig bestaan gevierd in het Gemeente Museum van Schiedam, met wederom een tentoonstelling die er wezen mag.


In 1956 (30 jarig bestaan) wordt geen tentoonstelling gehouden, maar een feestavond voor de leden met een zeer interessante lezing door S.L. Hartz over de permanente emissies van Nederland.


In 1961 (35 jarig bestaan) houden we onze eerste Nationale Tentoonstelling, met ruim 600 kaders en 8000 bezoekers. Op intitiatief van de RPhV zelf, worden hier voor het eerst handelaren toegelaten.


In 1966 (40 jarig bestaan) een interessante thematentoonstelling over “Kinderpostzegels” in het Rijnhotel. Wederom goed bezocht.

In 1971 vierden we het 45 jarig bestaan met een grootse nationale tentoonstelling in Ahoy.


In 1976 hebben we ons 50 jarig bestaan groots gevierd met een tentoonstelling en feestavond in de Rotterdamse Doelen.


In 2001, het jaar dat Rotterdam de culturele hoofdstad van Europa was,  vierden we ons 75 jarig bestaan samen met andere verenigingen, met de Nationale Postzegel Tentoonstelling in Ahoy.


2015

Het logo van de RPhV ondergaat een metamorfose, met de nieuwe gebouwen en architectuur van Rotterdam. Met dank aan bestuurslid en redacteur van de RPhV Bart Barmentlo.


unsplash